Regeringsproposition om ändring av lagen om smittsamma

235

Smittskyddslagen - Umo

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett nytt beslut som innebär att i en del av sjukvårdsdistrikten i södra Finland måste vissa utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet stänga helt och hållet från och med den 1 april 2021. Beslutet baserar sig på ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som godkändes den 28 mars 2021 och som Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har trätt i kraft den 22 februari. Ändringen ger kommunerna och regionförvaltningsverket några nya sätt att förhindra spridningen av coronaviruset. Största delen av ändringarna gäller till och med den 30 juni. Om du har en kontraindikation mot ett vaccin, d.v.s. du kan inte ta ett vaccin t.ex. på grund av allergi, får du ett intyg om detta från SHVS.

Lagen om smittsamma sjukdomar

  1. Lagga skola adress
  2. Som arbetsgivare skyldig att ge 25 obetalda dagar
  3. Kambua husband
  4. Vat 407 form
  5. Aer r

Ändringen av 16 § gäller regionförvaltningsverkets och läkarens möjlighet att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll och 22 § om skyldigheterna för den som utsatts för smitta eller smittats att lämna uppgifter om sig själv. Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medförde nya skyldigheter för taxi- och busstransportföretag Publicerad 04.03.2021 8:32 Nya virusvarianter som sprider sig allt effektivare innebär ett tryck på medborgarnas hälsa och säkerhet samt på hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet. I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar presenteras spårningen av smittkedjor vid covid-19-epidemin och an-svarsfördelningen enligt lagen om smittsamma sjukdomar vad beträffar förebyggande av sprid-ning av smittsamma sjukdomar (se RP 101/2020 rd, s. 5–7). I den temporära 60 c § i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås det att polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten ska ha rätt att på begäran ge den myndighet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och samkommunen för sjukvårdsdistriktet handräckning vid coronavirusåtgärder.

Gränskontrollerna fortsätter till nästa år – ny smittskyddslag

Till riksdagens talman. I det syfte  Anmälningspliktiga sjukdomar — Tanken med lagen är att vissa sjukdomar är såpass allvarliga och smittsamma att det blir en samhällsfara, med  Smittskyddslagen beskriver patientens rättigheter och skyldigheter, liksom sjukvårdens och samhällets skyldigheter vid smittsamma sjukdomar. Det kan vara att  Ändrad: SFS 1985:870 (om ändring i smittskyddslagen (1968:231) m.m.). 2 § Länsstyrelsen skall vaka över att smittsamma sjukdomar bekämpas i länet och  Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021.

Så här påverkar den nya lagen om smittsamma sjukdomar vår

Lagen om smittsamma sjukdomar

NordenBladet — Den 11 mars överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. . Enligt förslaget ska det genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar kunna föreskrivas mer omfattande begränsningar av Regeringen ska både förtydliga och utvidga paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar som gör det möjligt att stänga utrymmen för kunder i syfte att förhindra spridningen av coronavirus. Sammanfattning av uppdraget.

Beslutet gäller alla aktörer som är verksamma inom kommunernas områden i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaidun kommun. Traditionellt är smittspårning en utredning av mellan vilka och på vilket sätt en smittsam sjukdom har spritts. [1] En viktig del består av att man fastställer vem som kan ha smittat en smittad person, och kartlägger vilka personer denne har varit i kontakt med, och undersöker om också dessa är smittade. I lagen bestäms också under vilka förutsättningar en person är skyldig att göra en utredning av sitt hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos och salmonella.
Sladdar med pv lyssnar på sator

Lagen om smittsamma sjukdomar

Nu slår Alingsås djursjukhus larm enligt lagen om smittsamma sjukdomar, rapporterar SVT Väst. Smittsamma sjukdomar och flygresor Inom svenska civilflyget följer Transportstyrelsen och andra aktörer regler och rekommendationer när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Ett informationsutbyte sker mellan Världshälsoorganisationen WHO och Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO. Traditionellt är smittspårning en utredning av mellan vilka och på vilket sätt en smittsam sjukdom har spritts. [1] En viktig del består av att man fastställer vem som kan ha smittat en smittad person, och kartlägger vilka personer denne har varit i kontakt med, och undersöker om också dessa är smittade. Regeringen och oppositionen samlades vid Ständerhuset på onsdagseftermiddagen för att diskutera en revidering av lagen om smittsamma sjukdomar.

Se hela listan på finlex.fi Den som skäligen kan misstänkas för ett sexualbrott, varigenom hivinfektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat överföras till målsäganden, skall undersökas med avseende på sådan infektion, om målsäganden begär det. Anmälningspliktiga sjukdomar Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För Enterobacteriaceae som producerar ESBL och influensa är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7). Hurdant är vaccinationsskyddet enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar? allvarligt sjuka personer gravida personer personer under 1 och över 65 år. – Problemet med den nuvarande lagen om smittsamma sjukdomar är att där finns paragrafer som är avsedda att vara bestående, men också bestämmelser som är tillfälliga och skräddarsydda för coronapandemin, säger Tuomas Ojanen, professor i statsförfattningsrätt vid Helsingfors universitet.
Omregistrering kurs chalmers

Lagen om smittsamma sjukdomar

Kommuner och regionförvaltningsverken har enligt lagen om smittsamma sjukdomar ett omfattande parallellt tillsynsansvar som bl.a. gäller privata näringsidkare såsom dagligvaruhandel, idrottslokaler och köpcentrum, kommunala lokaler såsom skolor, daghem och simhallar samt religiösa samfund. Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medförde nya skyldigheter för taxi- och busstransportföretag Covid-19-virusets spridning fortsätter. Nya virusvarianter som sprider sig allt effektivare innebär ett tryck på medborgarnas hälsa och säkerhet samt på hälso- och sjukvårdssyste-mets hållbarhet. Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medförde nya skyldigheter för taxi- och busstransportföretag Publicerad 04.03.2021 8:32 Nya virusvarianter som sprider sig allt effektivare innebär ett tryck på medborgarnas hälsa och säkerhet samt på hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet. lag om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål . 6 3 § Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar.

Allmänna bestämmelser. 1 §. Syfte.
Filip tysander intervju
Gränskontrollerna fortsätter till nästa år – ny smittskyddslag

Verksamheten baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och är absolut konfidentiell.Du kan  Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre patientsäkerhet. Ulpu Elonsalo, 5.5.2017. 2004/05:25. föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168) dels att nuvarande De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar skall  Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Sådana sjukdomar definieras i lagtexten som smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande,  I lagen om smittsamma sjukdomar träder 48 § om vaccination av anställda i kraft 1.3.2018.

Landskapsregeringen har 7.1.2021 fattat beslut enligt lagen

Lagen om smittsamma sjukdomar De kommunala och statliga myndigheterna har rättigheter och skyldigheter att vid behov tillgripa exceptionella åtgärder vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Vid bekämpningen av coronaviruset Covid-19 har myndigheterna hittills använt åtminstone karantän. Den nya lagen om smittsamma sjukdomar och ändringen av sjukförsäkringslagen som har samband med den träder i kraft 1.3.2017. Den ersättning för inkomstbortfall och den dagpenning som betalas på grund av smittsam sjukdom ersätts då med dagpenning vid smittsam sjukdom. Den nya lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 1 mars 2017 och ersätter lagen från år 1986 med ändringar. Kommunen ansvarar fortfarande för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område och bland annat för organiseringen av hälsokontroller. Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar ger de regionala myndigheterna fler metoder för att stävja coronavirussituationen 23.2.2021 Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs och trädde i kraft måndagen den 22 februari.

Det är bland annat ebola och covid-19.