Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

2650

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

I Microsoft Teams kan handläggare se en lista över sina egna ärenden och välja att koppla ärenden till en kanal. Diarieföra handling från Att registrera Diariemodulen i Platina finns under menyn Registrering, välj sedan Registrering för registrering av handlingar. Handlingar som är skickade elektroniskt från handläggarna eller som mailas/skannas direkt in i systemet hamnar under Registrera, denna vy måste dagligen kontrolleras av registrator. handlingar som inkommer per e-post och sms diarieförs på ett korrekt sätt. • Policy för hantering av e-post. Policyn beskriver hur tjänstemän och förtroendevalda 1 7 8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring Tidsbegränsat lån eller förvaring av handlingar enligt avtal Avtal om lån/förvaring av handlingar Diarieförs. Ex journaler och protokoll Bevaras Protokollsutdrag/beslut Diarieförs Bevaras Gallringslistor, gallringsbeslut Se 1.3.1.

Diarieföra handlingar

  1. Lotta lindström sulkapallo
  2. Capio linköping jobb

Den regeln är tvingande (om inte regeringen beslutat om undantag). Den efterlevs ibland dåligt. Generellt finns det två skäl till detta: 1. Personal som hanterar allmänna handlingar som är hemliga kan inte reglerna som gäller för registrering av allmänna handlingar 2. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form.

Infosoc Mobil - Infosoc Rättsdata AB

de handlingar som produceras i forskningen således karak-tären av allmän handling och lyder under lagreglerna om all-männa handlingars offentlighet. Forskningshandlingar (RA-FS 1999:1) Handlingar som inkommer eller upprättas i forskningsma-terial ska i princip - precis som andra allmänna handlingar – registreras utan dröjsmål.

Bevarande - Flens kommun

Diarieföra handlingar

Om handlingen inte diarieförs begränsas allmänhetens och massmedias möjligheter till insyn. Det strider mot andan i såväl tryckfrihetsförordningen som offentlighets- och sekretesslagen. Man behöver inte diarieföra sådan post som kan hållas ordnad så att det utan svårigheter kan fastställas om handling har kommit in eller upprättats. I april 2017 påtalade Magnus Gjerstad dock själv att det strider mot lagen att inte diarieföra handlingar i tid. Han var kritisk mot att personal på tekniska förvaltningen förklarade problemet med det nya ärendehanteringssystemet. – Men det kan vi inte skylla på, det ska fungera, sa han då till Frilagt.

Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten.
Självfaktura omvänd moms

Diarieföra handlingar

Diariet är ett praktiskt sätt att hålla handlingar ordnade för att  Allmänna handlingar skall diarieföras utan dröjsmål. Diarieföring av dokument skall ske så snabbt som möjligt efter att handlingen har inkommit till institutionen  En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och skall diarieföras under det aktuella ärendet. Inom Mittuniversitetet utväxlas dagligen internt en stor mängd  Sekretess anges med en särskild stämpel samt noteras på handlingen. Fax och e-post är allmän handling som ska tas ut på papper och registreras. 4. Undantag  Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen.

Kritik i denna sortens ärenden från JO brukar alltid handla om att myndigheter inte diarieför handlingar som skulle ha diarieförts. Ärenden diarieförs också för att skapa en snabbare och säkrare informationshantering inom universitetet. Därför diarieförs ofta även interna ärenden där handlingarna ännu inte blivit allmänna. Diarieföringen i sig skapar heller inte allmän handling. Dessa handlingar ska även registreras på postlistan. Verktyg för registrering.
Stora träsket stockholm

Diarieföra handlingar

Enskilda handlingar 10 Utlämnande av allmän handling 11 Handlingar ska lämnas ut skyndsamt 11 Beslut om att lämna ut handlingar 11 Sekretessbelagda handlingar 11 Tillgänglighet 12 Upplysningsskyldighet 12 Registrator 12 Hur registreras och diarieförs handlingar? 12 Obligatoriska uppgifter vid registrering 13 Diarieplan 13 Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna handlingar som är ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I Riksarkivets gallringsbestämmelser finns exempel på ett antal handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse. Åklagarmyndigheten har i enlighet med föreskrifterna preciserat detta i ett tillämpningsbeslut (ÅM Den som ansvarar för handlingen ansvarar även för att handlingar som ska diarieföras skannas och skickas i pdf-format till registrator.

Därför diarieförs ofta även interna ärenden där handlingarna ännu inte blivit allmänna. Diarieföringen i sig skapar heller inte allmän handling.
Fotoautomat brommaArkivhandboken - Mittuniversitetet

Nedan följer närmare beskrivning av vad diarieföring innebär, när handlingar ska diarieföras och vem som sköter. Offentliga handlingar ska på begäran av enskild lämnas ut. Den som vill ta del av en allmän handling kan vända sig till den myndighet som förvarar handlingen  Först när handlingen skickas utanför myndigheten, justerats eller på annat sätt färdigställts blir den allmän handling. Vad ska diarieföras? Huvudregeln är att alla  Registreringen av en inkommen eller utgående handling kallas diarieföring.

Om diarium och arkiv - Göteborgs Stad

Ärenden diarieförs också för att skapa en snabbare och säkrare informationshantering inom universitetet. Därför diarieförs ofta även interna ärenden där handlingarna ännu inte blivit allmänna. Diarieföringen i sig skapar heller inte allmän handling. Dessa handlingar ska även registreras på postlistan. Verktyg för registrering. Diarium.

En fördel med ett diarium är att man håller ordning på sina handlingar. I registret ska det framgå: datum, diarienummer, från vem handlingen kommit ifrån och ärendemening. En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress.